Blog - Elokované triedy na Astrovej 5

Elokované triedy
na Astrovej 5
Elokované triedy
na Astrovej 5
Prejsť na obsah

OZNAMY

Elokované triedy na Astrovej 5
24 Marec 2020


4 Komentáre
Barbora Rakovska
2020-07-07 12:48:13
dobry den chcem sa opytat ci je mozne u vas este vyolnit prihlasku nakolko nas neprijali do skolky v mieste bydliska dakujem Rakovska
Sykorova
2020-04-21 06:46:03
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Drieňová 36, 821 02 Bratislava 2
Tel.: + 421/2/43 63 25 88
E-mail: mravcova@cpppapba2.sk
URL: https://cpppapba2.sk


Vážené vedenie,


vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s možnosťou šírenia koronavírusu COVID-19 a hroziacu epidémiu má naše zariadenie prerušenú odbornú činnosť od 9. marca 2020 do odvolania.

Prosíme Vás o zverejnenie kontaktov na naše zariadenie CPPPaP II, Drieňová 36, pre rodičov a žiakov vašej školy na webovej stránke školy, ak potrebujú konzultáciu, informáciu ( momentálne prebiehajú zápisy do 1. ročníka a chceli by sa informovať ohľadom odkladu školskej dochádzky, predčasného zaškolenia...)

Môžu nás kontaktovať na tel. č.: + 421/2/43 63 25 88 cez pracovné dni v čase od 9:00 do 13:30.

Ponúkame možnosť komunikovať s nami prostredníctvom Online poradenstva i Facebook-u: CPPPaP Bratislava II, respektíve: Klub CPPPaP,

a tiež byť v e-mailovom kontakte – ak potrebujú informáciu, poradiť, konzultovať, môžu kontaktovať našich odborných zamestnancov na adresách uvedených na stránkach jednotlivých oddelení.

Našu ponuku dôležitých informácií v súvislosti s koronavírusom ako aj Kontakty v krízových situáciách, ktoré môžete v prípade potreby využiť, nájdete v Aktualitách

na www.cpppapba2.sk
Sykorova
2020-03-31 13:18:51

Materská škola Pivonková 9, 821 01 Bratislava
s elokovanými pracoviskami Astrová 5, Nevädzová 12 a Šalviová 5

Riaditeľka Materskej školy Pivonková 9 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. , rodičov a verejnosť, že
ž i a d o s t i na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2020 sa budú prijímať elektronicky

od 4. mája do 7.mája 2020

Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky,
meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.
K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka do 30.06.2020.

Podľa § 59 ods. 2 zákona riaditeľka prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku (k 1. 9. 2020), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (ktoré v súčasnosti MŠ navštevujú).
Ostatné deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok dohodnutých so zriaďovateľom (v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

Dohodnuté podmienky prijímania:
- spôsobilé dieťa od 3 rokov (k 1. 9. 2020)
-dieťa, ktoré k 1. 9.2020 spĺňa základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti
Pri odovzdávaní potvrdenia o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, bude zákonný zástupca predkladať riaditeľke (zástupkyni riaditeľky) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz za účelom overenia uvedených údajov.

V Bratislave dňa 31.03.2020
Eva Kršáková
riaditeľka materskej školy

riaditeľka
Sykorova
2020-03-26 10:47:19
Dobrý deň, od dnes by mala fungovať naša staronová web stránka.


Návrat na obsah